BILBORDOY

DE LA PAKAz-GAZETARO DE LA STRATOJ-GALERIO POR LA UNUA EKSPOZIcYO DE MALKCAzI
MAYO 9, 2018 – JUNYO 22, 2018:

LA STRATOY-GALERIO GOYAS ELMONTRI POR LA UNUA FOYO LA VERKOYN DE RENOMA ARTISTO MALKAcI. GIS cI-YARE YARO, MALKACZI TRAPASIS LA URBAYN STRATOYN, KONSERVANTE PERFEKTAN ANONIMEKON.

LA LABORO DE MALKAcI KUZAS EN LA RILATO INTER REKLAMADO KAY LA REGANTA KLASO. LI RENKONTAS AFIsTABILOYN, KIUY SENTAS AL LI GRAVEKON, KAY TRAPASAS ILIN POR ELMONTRI MIRINDAYN APUDMETOYN. LA CETERAY PEKOY, KELKFOYE KUNIGITAY KUN KOMENTOY KAY NUR FOYFOYE KUN SIA PERSONA ETIKEDO, GAYNIS AL LI VASTAN SUBTENON. LA LABORO DE MALKAcI, KUNE KUN LA STUDENTA RIBELO DE 2017, PLIFORTIGIS LA KONTRAU-KORUPTAN MOVADON KIYU KONDUKAS AL LA LASTATEMPE POLITIKAY BALAYLOY. KUN LA SUBTENA NOVA ADMINISTRADO, VENIS LA EBLO MALKAcI SIAN IDENTECON.

LA LUDILOY DE MALKAcI KUN SURREALISMO, DEVIGANTE HAZARDAN RENKONTON MALKOVRI SIGNIFON EN APUDMETIJO, KVANKAM EN LIA KAZO, LA PEKOY RILATAS MALPLI AL LA INDIVIDUA PSIKO, KAY PLI AL KOLEKTIVA SUBKONScIA. TRANcANTE KAY TRANcANTE TRA LA TAVOLOY DE PASTO KAY MALsPARADO, MALKAcI EKAPTAS LA POLITIKAN KLIMATON KAYLA INDIGNON DE LA HOMOY.

EN LIYA UNUA EKSPOZIcO, MALKAcI ALPORTAS SERION DE REKONSTRUITAY AFIsTABULOY ELPRENITAY DE LA STRATOY. POR LA MALFERMO LI PLENUMOS SIAN PROcEZON SUR DU NOVAY PECOY POR LA GALERIO.
MALKACZI
VOKU MIN SUR VIYA AOTO TELEFONO
2018
PAPERO SUR LIGNO
36 POR 50.4 INcOJ
7,000 DOLAROJ
MALKACZI
LA MASOJ ESTAS TRINKITAJ
2018
PAPERO SUR LIGNO
45 POR 36 INcOJ
5,000 DOLAROJ
LA PROYEKTO DE COLAM PERMESIS AL MI MALFERMI LA PORDON AL ESPLORADO PRI MAKRO-POLITIKO. cI TIYU SERYO, BILBORDOY, TRAKTAS IUM ASPEKTON DE TIA - LA (ARGUMENTINDA) UNIVERSALEKO DE REKLAMADO. FRAPANTE VIDAYN LINGVOYN, MI PROVAS DISKONIGI POPULARAYN SIMBOLOYN KAY FORMULOYN, KAY ANKAU PROPRAYN JUKSTAPOSYON KIUY OKAZAS ENE DE PUBLIKAY KAMPANYOY. LA KARAKTERO DE MALKAcI DONAS ALIRON AL AMBAU UNIVERSALAY KONTRAU SPEcIFAY IDEOY PRI REKLAMADO, SAME KIEL NOcIOY PRI ARTA SUBVERSIO. LA PEKO ESTAS FARITA DE MI MEM, ENKORPIGANTE AL ALYA ARTISTO, KAY ESTAS AKOMPANITA DE KORPIGITA GALERIO-DEKLARO. cI TIU META-RAKONTO PROVAS OKUPIJI PRI ARTO KAY ARTO EN LA REGNOY DE SOcYA PRAKTIKO KAY SOcIOPOLITIKO KRITIKO.
-- DANA, MAYO 2018